İzmir İdare Hukuku

İzmir İdare Hukuku

İdare hukuku, devletin yürütme organlarının işleyişini, kamu yönetimiyle ilgili faaliyetlerini, idari işlemleri, idari davaları ve idari yargıyı düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, idarenin yasalara uygun olarak çalışmasını, hukuka uygunluğunu, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun hareket etmesini sağlar.

İdare hukuku, kamusal alanda meydana gelen hukuki sorunların çözümüne yönelik olarak önemli bir rol oynamaktadır. Kamu hukuku içerisinde yer alan idare hukuku, vatandaşların idari işlemlere karşı haklarını koruma amacıyla da önemlidir. Ayrıca, idare hukuku, devletin hukuk devleti ilkesine uygun olarak işleyişini sağlamakta ve hukuk devletinin gerektirdiği güvenceleri sunmaktadır.

İdari Dava Nedir?

İdari dava, idare hukuku kapsamında, idari işlemlere karşı vatandaşların veya özel hukuk tüzel kişilerinin açtığı davaları ifade eder. İdari dava, idare mahkemeleri tarafından görülmekte olup, idare mahkemeleri, idari işlemlere itiraz eden vatandaşların hukuki haklarını korumak, idarenin keyfi ve hukuka aykırı işlemlerini denetlemekle görevlidir.

İdari dava, idari işlemlerin hukuka uygunluğu ile ilgilidir. Bu nedenle, idari davalarda genellikle idari işlemi yapan kamu kurumunun veya kamu görevlisinin işlemi hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığı tartışılmaktadır. İdari davalarda karar verirken, idare mahkemeleri idari işlemin yasal dayanağına, amaç ve hukuki sonuçlarına, usulüne ve içeriğine bakarlar.

İdari davalar, genellikle idari işlemlere itiraz eden vatandaşların veya özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri doğrultusunda açılmaktadır. Örnek olarak, bir vatandaşın bir kamu kurumunun aldığı karara veya verdiği cezaya itiraz ederek açtığı davalar, idari davalar kapsamında değerlendirilebilir.

İdari Dava Türleri Nelerdir?

İdari dava türleri, idari işlemlere itiraz eden kişilerin taleplerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, idari dava türleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. İptal Davası: İdari işlemin iptali için açılan dava türüdür. İdari işlem, idarenin kanun ve mevzuata uygun olarak yaptığı bir işlem değilse veya hukuka aykırıysa, bu işlemin iptali için iptal davası açılabilir.
 2. Tam Yargı Davası: Kişinin kamu görevlisinden doğan zararları karşılamak için açtığı dava türüdür. Kamu görevlisinin hukuka aykırı veya kusurlu davranması sonucu kişinin uğradığı zararların tazmin edilmesi için açılan davadır.

Bu dava türleri, idari dava süreçlerinde sıkça karşılaşılan başlıca dava türleridir. Ancak bazı özel durumlarda, farklı idari dava türleri de açılabilir.

İzmir İdare Avukatı

İzmir İdare Avukatı

İdari Hukuk Alt Birimleri Nelerdir?

İdare hukuku, geniş bir hukuk dalıdır ve alt birimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kamu Hukuku: Kamu idaresinin yapısı, yetkileri ve sorumlulukları gibi konuları düzenleyen alt birimdir. Kamu hukuku, idari hukukun en temel alt birimlerinden biridir.
 2. İdari İşlem Hukuku: Kamu idaresinin yürütmüş olduğu işlemleri düzenleyen alt birimdir. İdari işlem hukuku, idari işlemlerin yapılış şekli, içeriği, yürütülmesi ve sonuçları gibi konuları ele alır.
 3. İdari Yargı Hukuku: İdari yargı organlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen alt birimdir. İdari yargı hukuku, idari davaların açılması, yargılama usulü ve kararların uygulanması gibi konuları ele alır.
 4. İdari Sözleşme Hukuku: Kamu idaresi ile özel kişi veya kurumlar arasında yapılan sözleşmeleri düzenleyen alt birimdir. İdari sözleşme hukuku, kamu idaresinin sözleşme yapma yetkisi, sözleşme yapma usul ve esasları, sözleşme hükümlerinin uygulanması ve sözleşmenin sona ermesi gibi konuları ele alır.
 5. İdari Ceza Hukuku: Kamu idaresi tarafından verilen idari para cezaları, idari tedbirler ve idari yaptırımlar gibi konuları düzenleyen alt birimdir. İdari ceza hukuku, kamu idaresinin ceza verme yetkisi, cezaların niteliği, miktarı ve uygulanması gibi konuları ele alır.

Bu alt birimler, idare hukukunun ana konularını oluşturur ve idare hukukunun uygulanması sırasında birbirleriyle sıkı bir şekilde ilişkilidirler.

İdari Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

İdari dava açma süresi, idari işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir. Öğrenme anından itibaren 60 gün süre içerisinde idari dava avukatı tarafından idari dava açılmalıdır.

İdari dava açma süresi, genel olarak idari işlemlerin yargısal denetime tabi tutulabilmesi ve hukuk devletinin gerektirdiği güvencelerin sağlanabilmesi amacıyla belirlenmiştir. İdari dava açma süresinin aşıldığı durumlarda, vatandaşlar idari dava açamazlar ve hukuki haklarını kaybedebilirler.

Ancak, bazı özel durumlarda idari dava açma süresi farklılık gösterebilir. Örneğin, idari işlemin geçerli olabilmesi için öncelikle bir başka idari işlem veya işlemlerin yapılması gerektiği durumlarda, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra idari dava açma süresi başlar. Bunun yanı sıra, idari işlemin yürütülmesi veya sonuçlandırılması konusunda belirli bir sürenin öngörüldüğü durumlarda, bu sürenin dolmasından sonra idari dava açma süresi başlar.

İdari dava açma süresi ile ilgili daha detaylı bilgi ve özel durumlar için, ilgili kanun ve mevzuatlara başvurulması gerekmektedir.

İdare Hukuku Nedir

İdare Hukuku Nedir

İdari Davalar Hangi Mahkemede ve Nerede Açılır?

İdari davalar, idari işlemin yapıldığı veya idarenin merkezi yerleşkesinin bulunduğu il veya ilçe idare mahkemelerinde görülmektedir. İdare mahkemeleri, idari davaların görüldüğü özel mahkemelerdir.

İdari dava açma süresi içinde dava açılmadığı takdirde, idari işlem kesinleşir ve itiraz edilemez hale gelir.

İdari dava açmak için, öncelikle bir dava dilekçesi hazırlanmalı ve bu dilekçe ile birlikte gerekli belgeler idari mahkemeye sunulmalıdır. İdari davalarda avukat zorunluluğu bulunmamakla birlikte, avukat yardımı alınması davayı daha etkili bir şekilde takip etmenizi sağlayabilir.

İdari davalar, genellikle idarenin kamu görevlileri tarafından alınan kararlara veya yapılan işlemlere karşı açılır. İdari davaların sonucunda verilecek kararlar, idari işlemin iptali  şeklinde olabilir.

İdari Dava Görevsiz veya Yetkisiz Mahkemede Açılırsa Ne Olur?

İdari dava, yetkili mahkemede açılmadığı takdirde, yetkisizlik kararı ile yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilir. Görevsiz veya yetkisiz mahkemelerde açılan idari davalarda da benzer şekilde işlem yapılır.

Eğer idari dava görevsiz veya yetkisiz mahkemede açılmışsa, mahkeme öncelikle bu durumu tespit eder ve davanın yetkili mahkemede görülmesine karar verir. Dava, yetkili mahkemeye gönderilir ve yetkili mahkeme tarafından görülür. Bu süreç, idari dava açan tarafın zaman kaybına neden olabilir ve davanın sonuçlanması gecikebilir.

İdari dava açan tarafın, davayı açacağı mahkemenin yetkisi konusunda doğru araştırma yapması ve doğru mahkemeye başvurması son derece önemlidir. Aksi halde, davayı açan taraf, davayı açtığı mahkemenin görevsiz ya da yetkisiz olduğunu tespit edene kadar zaman kaybı yaşayabilir.

Bu nedenle, idari dava açmadan önce, davanın hangi mahkemede görüleceği konusunda doğru bilgi edinmek ve yetkili mahkemeye doğru şekilde başvurmak gerekmektedir.

İdari Dava Dilekçeleri Nereye Verilir?

İdari dava dilekçeleri, ilgili idare mahkemesine verilir. İdari dava dilekçesi, dava açan tarafın taleplerini, gerekçelerini ve delillerini içermelidir. Ayrıca, dilekçeye eklenen belgeler de dava sürecinde kullanılabilecek deliller arasında yer alır.

İdari dava dilekçeleri, fiziksel olarak ilgili idare mahkemesine teslim edilebileceği gibi, posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Dilekçelerin gönderildiği tarih, dava açma süresi bakımından önemlidir ve idare mahkemesi dilekçeyi aldığı tarihi esas alır.

İdari dava dilekçeleri, mahkemede kabul edilebilir bir formatta hazırlanmalıdır. Dilekçelerde, davayı açan tarafın kimliği, dava konusu, dava nedenleri, talepleri ve delilleri yer almalıdır. Ayrıca, dilekçenin sonunda, dava açan tarafın imzası ve avukatı varsa avukatın imzası da yer almalıdır.

Dava dilekçesi hazırlarken, idari dava süreci ve ilgili kanun ve mevzuat hükümleri konusunda bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Dilekçe, dava açan tarafın taleplerini ve savunmasını doğru bir şekilde yansıtmalı ve dava sürecinde faydalı bir araç olmalıdır.

İdare Hukuku İzmir

İdare Hukuku İzmir

İdari Dava Dilekçesin Bulunması Gerekenler Şartlar Nelerdir?

İdari dava dilekçesi, idari davaların açılmasında temel bir öneme sahip belgedir. İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın talep ve gerekçeleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Aşağıda, idari dava dilekçesinde bulunması gereken temel şartlar yer almaktadır:

 1. Tarafların Bilgileri: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın adı, soyadı ve adresi ile davalı karşı tarafın bilgileri yer almalıdır.
 2. İdari İşlemin Niteliği: İdari dava dilekçesinde, dava konusu olan idari işlemin niteliği ve tarihi  belirtilmelidir.
 3. Dava Konusu: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın idari işlemle ilgili olarak hangi hakların ihlal edildiği, hukuka aykırılıkların neler olduğu ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.
 4. İstek ve Talepler: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın talep ve istekleri açık bir şekilde belirtilmelidir.
 5. Gerekçeler: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın talep ve isteklerini destekleyen gerekçeler, hukuki dayanaklar ve deliller yer almalıdır.
 6. İmza ve Tarih: İdari dava dilekçesi, dava açan tarafın imzasını ve dava dilekçesi tarihini içermelidir.

İdari dava dilekçesi hazırlarken, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dikkate alınmalı ve gerekli bilgi birikimi sağlanmalıdır. Dilekçe, dava açan tarafın taleplerini doğru bir şekilde yansıtmalı ve dava sürecinde faydalı bir araç olmalıdır.

İdari Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İdari dava dilekçesi, dava açan tarafın talep ve gerekçelerini açık bir şekilde belirttiği ve mahkemenin davayı kabul edip etmeyeceğine karar vermek için kullanılan bir belgedir. İdari dava dilekçesi hazırlarken aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Dava Konusu Belirlenmeli: İdari dava dilekçesi hazırlamadan önce, dava açılacak konu belirlenmeli ve hukuki dayanakları araştırılmalıdır.
 2. Dilekçe Formatına Uyulmalı: Dilekçe, belirli bir format ve kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu format ve kurallar ilgili mahkeme tarafından incelenip ve doğru bir şekilde uygulanmalıdır.
 3. Tarafların Bilgileri Belirtilmeli: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri ile davalı karşı tarafın bilgileri yer almalıdır.
 4. İdari İşlemin Niteliği Belirtilmeli: İdari dava dilekçesinde, dava konusu olan idari işlemin niteliği, tarihi ve numarası belirtilmelidir.
 5. Talepler Açıkça Belirtilmeli: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın talep ve istekleri açık bir şekilde belirtilmelidir.
 6. Gerekçeler ve Deliller Sunulmalı: İdari dava dilekçesinde, dava açan tarafın talep ve isteklerini destekleyen gerekçeler, hukuki dayanaklar ve deliller yer almalıdır.
 7. Dilekçe İmzalanmalı: İdari dava dilekçesi, dava açan tarafın imzasını içermelidir. Ayrıca, dilekçe tarihi de belirtilmelidir.

İdari dava dilekçesi hazırlarken, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, doğru bilgi ve belge temin edilmesi, dilekçenin etkili bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır.

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare avukatları, idare hukuku kapsamında kamu idareleri veya kamu kurumları adına hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri veren avukatlardır. İdare avukatlarının başlıca işleri şunlardır:

 1. Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Vermek: İdare avukatları, kamu idareleri ve kamu kurumları adına hukuki danışmanlık hizmetleri verirler. Bu hizmetler, idari işlemler, sözleşmeler, ihaleler ve diğer hukuki konuları kapsayabilir.
 2. Dava Açılması veya Savunması: İdare avukatları, kamu idareleri veya kamu kurumları adına dava açılması veya savunması konusunda hizmet verirler. Bu davalara, idare mahkemelerinde açılan davalar, vergi davaları, ceza davaları ve idari yaptırım davaları gibi farklı türlerde davalar dahil olabilir.
 3. İşlem ve Kararların Denetimi: İdare avukatları, kamu idareleri veya kamu kurumları adına, idari işlem ve kararların hukuka uygunluğunu denetlerler. Bu işlem ve kararlar, genel olarak idari işlem ve kararları kapsar.
 4. Kamu Hukuku ile İlgili Danışmanlık: İdare avukatları, kamu hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve kamu kurumlarına kamu hukuku konularında danışmanlık hizmeti verirler. Bu danışmanlık hizmetleri, idari yaptırımlar, ihaleler, vergi mevzuatı ve diğer hukuki konuları kapsayabilir.

İdare avukatları, müvekkillerin yaşamış olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için idare aleyhine dava açarlar. Dava sonucunda idari işlemin iptali istenebilir.İdarenin yapmış olduğu hukuka aykırı eylem neticesinde oluşan zararın giderilmesi için ise yine idareye karşı alacak davası açılabilir.Alacak davasının ön şartı bulunmaktadır.İdare mevzuatı ile ilgili oluşan her türlü hukuki sorunda idare avukatımıza soru sorabilir ve telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.