İş Hukuku

Torbalı İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı iş ilişkisi içerisinde bulunan işçi ve işverenin hukuki haklarını gözetir.İşçi avukatlığı ve işveren avukatlığı içinde mevzuata hakim olmak güncel değişimleri takip etmek önemlidir. 4857 Sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı Kanun, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , Genel Kanun olan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu , Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde iş hukuku alanına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü sağlanmaktadır.

İş Hukuku Alanında Baktığımız Davalar

  • İşe İade Davası
  • İşçilik Alacakları Davası
  • İş Akdi fesihlerinde yasal mevzuat çerçevesinde fesih bildirimi hazırlanması
  • Sendilak Nedenlerle Fesihlerde Tazminat Davası
  • Mobbing ve Kötü Niyet Tazminatı Davaları
  • Hizmet Tespiti Davası
  • İş Kazasından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşyerlerine Danışmanlık Hizmeti verilmesi
  • İş Kazası kaynaklı oluşan Ceza Davaları
  • İş Hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlıkda Avukatlık Danışma Hizmeti


İş Sözleşmesi Fesihlerinin Önemi

İşçi ve işveren açısından oluşan uyuşmazlıkların geneli fesihden kaynaklı olmaktadır.İşverenin veya işçinin yapmış olduğu fesih haklı veyahut geçerli bile olsa hukuki olarak ispat edilebilir olması önemlidir.Delillerin değerlendirilmesinde haklılığın ispatı her iki taraf içinde haksızlık olmamasını sağlayacaktır.

Kıdem Tazminatının ve İhbar Tazminatının Genel Esasları

Torbalı İşçi Avukatı - İşçi Alacakları

İşçi fesih şartları uygunsa çalışma süresine bağlı kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını talep edebilir.Kıdem tazminatı bir yıl çalışmanın tamamlanması ile hak edilir.Çalışılan işyerinde çalıştığı her yıl için bir aylık giydirilmiş ücrete hak kazanır. Giydirilmiş ücret 4857 Sayılı iş Kanunu 32. Maddesinde belirtilmiştir.İhbar tazminatı çift taraflı kazanılabilecek bir tazminattır.İhbar tazminatı işçi ve işveenin işin sonlanmasından kaynaklı mağduriyetini önlemek amaçlı İş Kanunu’nda yer alan bir düzenlemedir. İşçi veya işveren iş ilişkisini sonlandırmadan önce karşı tarafa fesihe ilişkin bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim işçinin iş bulması veya sosyo ekonomik durumunu fesihe göre ayarlamasını sağlamaktadır.İşveren açısından da kaybedeceği işçinin yerini doldurması veya iş düzenini güncel duruma göre revize etmesini sağlamak için makul süre sağlamaktadır. İhbar sürelerine uymamak karşı tarafı mağdur edeceğinden kaynaklı yükümlülüğün yerine getirilmediği durumlarda tazminat söz konusu olacaktır.

İş Hukuku Çerçevesinde Hukuki ve Cezai Sorumluluk

İş ilişkisi çok yönlü bir sorumluluk içermektedir.Hukuki sorumluluğun yanında cezai sorumlulukda söz konusudur.İşveren işyerinde işçisini koruyup gözetmek ile sorumludur.Kuralları koyması yargıtay tarafından yeterli görülmemekte kuralların ygulanıp uygulanmadığınında işverence kontrol edilmesi gerektiği görüşü kabul görmektedir.Aksi durumda işveren açısından kusur meydana gelicektir.Kusurun önemi Ceza davasında ve hukuk davasında farklı sonuçlar doğurmaktadır.Ceza davasında Asli kusurlu bulunan işverenin 5237 sayılı TCK kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya gelmesi söz konusu iken hukuk davasında ise işveren kusuru oranında tazminat ile karşılaşabilmektedir.Bu sebeple hukuki danışmanlık almak veya uyuşmazlıkları hukuki destek ile birlikte yürütmek de fayda bulunmaktadır. Kötü sonuçlar çıkmadan tedbir almak ve bu sonuçların önüne geçmek muhakkak işverenin iş dünyasındaki ilerleyişini sekteye uğratmayacak aynı zamanda işçilerinde tehlikeler ile karşı karşıya gelmesi önleyerek yaşam haklarını ihlal tehdidiyle karşı karşıya bırakmayacaktır.

İş Hukuku alanında oluşmuş kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, ücret alacağı, UBGT alacağı, fazla mesai alacağı, haftasonu tatil ücreti alacağı, yıllık izin alacağı, sendikal tazminat alacağı, kötüniyet tazminatı, iş kazası kaynaklı maddi/manevi tazminat alacağı gibi iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarınızda hukuki destek vermek ve haklarınızı korumak adına Aytuğ Avukatlık Ofsi olarak hizmet vermekteyiz.

Konuyla İlgili Yazılarımız