kiracı hakları, kira davaları, kira avukatı, izmir kira avukatı, kira avukatının görevleri, en iyi kira avukatı, kira avuktı ne iş yapar, izmirde kira davaları, kiracım evden çıkmıyor, kira davası ücreti, kira davasında yapılacak işlemler

Kiracı Hakları 2023 – Kiracının hakları nelerdir ?

Kiracı hakları, geçerli bir kira sözleşmesinin taraflarından biri olan kiracının sahip olduğu haklardır. Kiracı hakları, kira sözleşmesine konu edilen malın türüne göre farklılık gösterir. Kiracı, söz konusu haklar sayesinde belirli taleplerde bulunabilir.Bu içeriğimizde kiracı haklarının ne olduğunu ve kiracıların bu haklara dayanarak talep edebileceklerini sizlere anlatacağım.Özellikle son zamanlarda çok tartışılan kiralardaki artış konusuna da değineceğim.Sizlere iyi okumalar dilerim.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı hakları, TBK m.299’da tanımlanan kira sözleşmesinin bir tarafı olan kiracıların sahip olduğu haklardır. Kiracı hakları genel olarak şunlardır:

  • Kiralanan yer, kiracı ve kiraya verenin kararlaştırdığı tarihte, kira kontratında amaçlanan kullanıma elverişli bir halde kiraya veren tarafından kiracıya teslim edilmelidir.
  • Kiracı, kiraya verenden vergi ve benzer yükümlülüklere katlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  • Kiracı, kiraya verenden yan giderlere katlanmasını isteme hakkını sahiptir.
  • Kiracı, kiralanan malın sonradan ayıplı hale gelmesi durumunda ayıpların giderilmesini veya kira tutarından ayıpla orantılı bir indirime gidilmesini ya da zararın giderilmesini kiraya verenden isteme hakkına sahiptir.Özellikle belirtmekte fayda var ki, önemli ayıp halinde kiracının kira sözleşmesini feshetme hakkı mevcuttur.
  • Kiralanan, kiracıya geç teslim edildi ise bundan kaynaklı oluşan zararı talep etme hakkı vardır.
  • Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın makul bir süre içinde giderilmesini talep edebilir. Buna karşın, kiraya verenin bu süre zarfında ayıpları gidermemesi halinde kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bu durumdan doğan alacağını kira tutarından düşürebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.
  • • 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılacak yıllık kira artış oranları ilgili yasada düzenlemeyle sadece konutlar için en fazla %25 olarak sınırlandırıldı.

Ev Sahibi %25’te Fazla Kira Artışı Yapılabilir Mi?

8 Haziran 2022 tarihli TBBM genel kurulunda kabul edilen geçici kanun 2023 yılında da uzatıldı. “Ev sahibi kiraya en fazla ne kadar zam yapabilir?” diye merak ediyorsanız, 2023 yılı dönemi boyunca ev sahipleri kiraya en fazla %25 zam yapabilir.

%25ten Fazla Kira Artışı Yapan Ev Sahibi Şikayet Edilebilir Mi?

Eğer bu oranın üzerinde bi artış gerçekleşirse Tüketici danışma hattı ALO 175, CİMER, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahibi şikâyet edilebilir. Ev sahipleri yönünden henüz bir yaptırım uygulanmamakla birlikte bu konu üzerine meclisin yakın zamanda bir kanun teklifi sunması beklenmektedir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Belirli süreli kira sözleşmelerinde süre bitiminde sözleşmeyi sona erdirme yalnızca kiracıya tanınan bir haktır. Örnek olarak, 1 yıllık kira sözleşmesi bittiğinde kiraya veren kiracıya süre bitti evi veya işyerini tahliye et diyemez. Ancak sözleşme bitiminden 1 ay içerisinde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilmektedir.

Ev Sahibi Kiracıyı Hangi Koşullarda Evden Çıkarabilir?

Ev sahibinin kira sözleşmesindeki tarihten önce kiracıyı çıkarması haklı nedenleri varsa mümkündür. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

➢ Kiraya Verenin Kiralanan Yere İhtiyaç Duyması Nedeniyle Tahliye
➢ Kiracının Eve Özensiz Davranması
➢ Yeniden İnşa ve İmar Sebebiyle Tahliye
➢ Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye
➢ Kira Bedelinin İki Kere Gecikmesi Ödenmemesi Üzerine İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

Bu durumların varlığı halinde açılacak tahliye davası sonucu ev kiracı tarafından tahliye edilebilecektir.

Kira Davalarında ve Hukukta İhtar Ne Demek?

İhtarname, her türlü hukuki işlemlerde muhataba gönderilen yazılı bir belgedir. Kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve taleplerin yazılı şekilde bildirilmesi işlemidir. Temelde hak ve taleplerin haber verilmesi için kullanılan bir terimdir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Demek?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği tek taraflı bir sözleşmedir. Kiralananın kiracı tarafından tahliye edilmemesi durumunda kiralayan yasal yollara başvuru yaparak kiracıyı icra ile çıkarabilir.

Ev Sahibi Hangi Durumlarda Kiracıyı Evden Çıkaramaz ?

• Eğer kiracı kirayı ödemeyi 2 kere geciktirir ancak kiraya veren 2 haklı ihtar çekmezse kiracıyı evden çıkartamaz.
• Eğer ev sahibinin eve ihtiyacı yoksa veya aynı çevrede başkaca bir evi bulunuyorsa kiracıyı ihtiyaç nedeniyle evden tahliye edemez.
• Eğer geçersiz bir tahliye taahhüdü varsa yine tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiracı evden çıkarılamaz.
• Ev sahibinin kiracıyı sebepsiz çıkarması için sözleşmenin başlamasından itibaren 10 yıllık uzama süresi gerekmektedir.

Kontratsız Kiracı Hakları Nelerdir?

Kontratsız kiracı, yazılı bir kira sözleşmesi mevcut olmaksızın kiracı sıfatını sahip olan kişidir. Kira sözleşmesi, tarafların karşılıklı irade beyanlarının uyuşmasıyla oluşur ve herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Bu bakımdan, kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı düzenlenmesine gerek yoktur. Sözleşmenin yazılı düzenlenmesi, yani kontrata aktarılması yalnızca gelecekte doğabilecek uyuşmazlıklarda ispat bakımından önemlidir. Sözleşmenin geçerliliği bakımından önemli değildir. Kira sözleşmesinin sözlü olarak yapılması, sözleşmenin geçerliliğine engellemez. Dolayısıyla, sözlü olarak yapılan kira sözleşmesi de aynı yazılı kira sözleşmesinde olduğu gibi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında koruma altındadır. Bu nedenle, sözlü kira sözleşmesi halinde de tarafların hakları, yazılı kira sözleşmesinde sahip olunan haklarla aynıdır.

kiracı hakları, kira davaları, kira avukatı, izmir kira avukatı, kira avukatının görevleri, en iyi kira avukatı, kira avuktı ne iş yapar, izmirde kira davaları, kiracım evden çıkmıyor, kira davası ücreti, kira davasında yapılacak işlemler

kiracı hakları, kira davaları, kira avukatı, izmir kira avukatı, kira avukatının görevleri, en iyi kira avukatı, kira avuktı ne iş yapar, izmirde kira davaları, kiracım evden çıkmıyor, kira davası ücreti, kira davasında yapılacak işlemler

Oturduğu Ev Satılan Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesine ilişkin hususlarda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri esastır. TBK m.351’de kiralanan taşınmazın el değiştirmesi hususu, örneğin evin satılması durumu düzenlenmiştir. Buna göre, evin yeni sahibi, konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu üzerine tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bahse konu düzenlemeye göre kiralananın yeni maliki, kiralanan taşınmazı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle kullanma mecburiyeti mevcutsa kiralananı edindiği tarihi takiben 1 ay süre ile durumu yazılı olarak kiracıya bildirmek suretiyle kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı dava ile sonlandırabilir.

Sonuç olarak, kira sözleşmesi, kiralanan taşınmazın yalnızca satılması nedeniyle sona ermez. Sözleşmenin sonlanması için yeni malikin veya kanunda öngörülen kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı olması ve tahliye davası açılması gerekir.

Kiralanan evin satılması, evin önceki sahibi ve mevcut kiracı arasındaki kira sözleşmesinin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Bir diğer ifadeyle, sadece evin satılmış olması, kira sözleşmesini kendiliğinden sona erdirmez. Evin yeni sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi için kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri gereksinimi olması halinde mevcut kiracının tahliyesini talep edebilir.

Bunun için Kiralanan taşınmazın edinildiği tarihi izleyen 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır.
Bildirimin ardından, kira sözleşmesinin 6 ay sonra açılacak bir dava ile sona erdirilmesi gerekir. Son olarak, özellikle vurgulamakta fayda var ki, kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaması adına, deneyimli ve yetkin bir gayrimenkul hukuku avukatından hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti almak en doğru yaklaşımdır.

Rutubetli Evde Kiracı Hakları Nelerdir ?

Evin rutubetli olması durumunda kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kendi gidererek bunun için yaptığı masrafı kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.
Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.
Kiracı, kiralananın kullanımını etkileyen ayıpların varlığı hâlinde, bu ayıpların kiraya veren tarafından öğrenilmesinden ayıbın giderilmesine kadar geçen süre için, kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını isteyebilir.Kiraya veren, kusuru olmadığını ispat etmedikçe, kiralananın ayıplı olmasından doğan zararları kiracıya ödemekle yükümlüdür.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti ne kadardır ?

Kira davalarında A.A.Ü.T’nde yazılı ücretlendirmelerden aşağı olmamak üzere belirleme yapılır. Davanın görüleceği mahkeme, avukatın iş için harcayacağı mesai gibi durumlar ücretlendirmeyi etkileyebilir. İl barolarınca yayımlanan tavsiye niteliğinde ki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de dikkate alınarak avukat tarafından ücretlendirme yapılır. TBB tarafından yayımlanan A.A.Ü.T gereği asgari ücret Sulh Hukuk Mahkemelerinde 5.500 TL’dir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir