Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir?

Velayetin değiştirilmesi davası, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasındaki çocuğun velayetinin değiştirilmesi için açılan bir hukuki süreçtir. Velayet, bir çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ve genel refahıyla ilgili kararları verme yetkisini içeren bir kavramdır. Boşanma veya ayrılık durumunda, ebeveynler arasında velayet konusunda anlaşmazlık yaşanabilir ve bir ebeveyn diğerine nazaran çocuğun velayetini elinde bulundurmak isteyebilir.

Velayetin değiştirilmesi davası, çocuğun mevcut velayet düzeninin değiştirilmesini talep eden ebeveyn tarafından mahkemeye sunulan bir davadır. Bu dava, çocuğun mevcut velayet düzeninin çıkarlarına uygun olmadığı veya değiştirilmesi gerektiği iddiasına dayanır. Örnek olarak, bir ebeveyn çocuğun diğer ebeveyniyle yaşadığı ortamın sağlıksız olduğunu veya çocuğun güvenliği için tehlike oluşturduğunu iddia edebilir. Bu durumda, velayetin değiştirilmesi davası açarak çocuğun velayetini talep edebilir.

Velayetin değiştirilmesi davası mahkeme tarafından incelenir ve çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek karar verilir. Mahkeme, çocuğun fiziksel ve duygusal sağlığını, eğitimini, yaşam standartlarını, aile ilişkilerini ve diğer ilgili faktörleri değerlendirerek kararını verir. Eğer mahkeme, çocuğun mevcut velayet düzeninin değiştirilmesi gerektiğine hükmederse, velayetin diğer ebeveyne veya başka bir kişiye verilmesine karar verebilir.

Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Nelerdir?

Velayetin değiştirilmesi davalarında, çocuğun üstün yararına hareket etmek amacıyla mevcut velayet düzeninin değiştirilmesini gerektiren bir çok sebep gösterilebilir. Bu sebepler, ebeveynler arasındaki anlaşmazlıklar veya çocuğun sağlığı, güvenliği ve refahıyla ilgili konuları içerebilir. Aşağıda, velayetin değiştirilmesini gerektiren bazı olası sebepleri avukat diliyle açıkladım:

 1. Çocuğun sağlığı ve güvenliği: Eğer çocuğun mevcut velayet düzeni, çocuğun fiziksel veya psikolojik sağlığını veya güvenliğini tehdit ediyorsa, velayetin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumlar, ebeveynlerden birinin çocuğa zarar verme, ihmalkarlık, istismar veya kötü muamele gibi durumları içerebilir.
 2. Ebeveynin uygun olmayan davranışları: Eğer bir ebeveynin yaşam tarzı veya davranışları, çocuğun sağlıklı gelişimine zarar veriyorsa, velayetin değiştirilmesi talep edilebilir. Örnek olarak, madde bağımlılığı, alkol sorunu, şiddet eğilimi veya ciddi psikolojik sorunlar gibi durumlar velayetin değiştirilmesini gerektirebilir.
 3. İletişim ve işbirliği eksikliği: Ebeveynler arasındaki uyumsuzluk, iletişim eksikliği veya işbirliği yapamama durumları da velayetin değiştirilmesi için bir sebep olabilir. Eğer ebeveynler arasında çocuğun ihtiyaçlarına yönelik sağlıklı bir iletişim ve işbirliği sağlanamıyorsa, çocuğun velayeti değiştirilebilir.
 4. Çocuğun eğitimi ve refahı: Eğer mevcut velayet düzeni, çocuğun eğitimine ve refahına uygun bir şekilde hizmet etmiyorsa, velayetin değiştirilmesi talep edilebilir. Örnek olarak, çocuğun eğitim gereksinimlerini karşılayamama, sağlıklı bir sosyal ortam sağlayamama veya çocuğun temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması gibi durumlar velayetin değiştirilmesini gerektirebilir.
 5. Coğrafi faktörler: Ebeveynlerin yaşadığı coğrafi konum da velayetin değiştirilmesi için bir etken olabilir. Eğer bir ebeveynin taşınması veya yer değiştirmesi, çocuğun mevcut velayet düzenine uyum sağlamasını zorlaştırıyorsa, velayetin değiştirilmesi talep edilebilir.

Bu sebepler, velayetin değiştirilmesi davalarında gösterilebilecek potansiyel sebeplerin sadece birkaç örneğidir. Her durum, özgün faktörlere ve çocuğun en iyi çıkarlarının belirlenmesine dayalı olarak ayrıntılı bir değerlendirme gerektirecektir. Bu nedenle, bir avukatla danışarak, duruma özgü sebepleri belirlemek ve hukuki süreci etkin bir şekilde yönetmek önemlidir.

Velayet Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

“Velayet davası” genellikle boşanmış ya da ayrı yaşayan ebeveynler arasında çocukların velayetinin kimde olacağına dair hukuki bir durumu ifade eder. Türkiye’deki mevcut hukuk sisteminde, velayet davalarına Aile Mahkemesi bakar.

Aile Mahkemeleri, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş olan davalara bakmakla görevli ve yetkili olan özel mahkemelerdir. Bu davalardan biri de velayet davasıdır. Velayet davasına bakan avukatın taraf iradeleri ile birlikte çocuğun üstün yararını da gözetmesi gerekmektedir.

Evli Olunmayan Durumlarda Velayet Nasıl Kullanılır?

Türk Hukuku’na göre evli olmayan durumlarda velayet konusu aşağıdaki şekilde işler:

 1. Anne-Baba Evli Değilken Doğan Çocuk: Türk Medeni Kanunu’na göre, çocuk anne ve babası evli olmayarak dünyaya geldiyse, velayeti annesine aittir. Ancak baba, resmi olarak çocuğun tanıması durumunda, velayeti annesi ile paylaşabilir veya çocuğun velayeti için mahkemeye başvurabilir.
 2. Boşanma Durumunda Velayet: Eğer çift boşanırsa ve çocukları varsa, velayet genellikle çocuğun çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilecek olan ebeveynine verilir. Burada çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin ekonomik ve sosyal durumları gibi çeşitli faktörler değerlendirilir. Ebeveynler anlaşamazsa, kararı mahkeme verir.
 3. Ortak Velayet: Türk hukukunda, ayrı yaşayan veya boşanmış çiftlerin çocukları üzerinde ortak velayetleri olabilir. Ancak, bu durumun çocuğun yararına olup olmadığına mahkeme karar verir.
 4. Velayet Değişikliği: Velayeti olan ebeveynin, çocuğun üstün yararını ihlal etmesi durumunda, velayetin diğer ebeveyne verilmesi için mahkemeye başvurulabilir.

Velayetin kullanımı çocuğun eğitiminden sağlık durumuna, yaşam koşullarından sosyal yaşantısına kadar pek çok konuyu kapsar. Velayeti olan ebeveyn, çocuğun en iyi şekilde büyüyüp gelişmesi için gereken tüm kararları alabilir.

Velayet Hakkının Kapsamı Nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre bir ebeveynin çocuğu üzerinde sahip olduğu hak ve sorumlulukları içerir. Velayet hakkının kapsamı geniş olup, çocuğun hem maddi hem de manevi gelişimini etkileyen çeşitli konuları kapsar. İşte velayet hakkının kapsamına giren bazı önemli noktalar:

 1. Bakım ve Eğitim: Velayet hakkı, çocuğun genel bakımını ve eğitimini sağlama sorumluluğunu içerir. Bu, çocuğun ihtiyaç duyduğu her türlü bakımı sağlama, onun eğitimine karar verme ve çocuğun okula gönderilmesini sağlama anlamına gelir.
 2. Sağlıkla İlgili Kararlar: Velayet hakkına sahip olan ebeveyn, çocuğun sağlıkla ilgili tüm kararlarını verme yetkisine sahiptir. Bu, çocuğun hangi tıbbi tedavileri alacağını ve hangi doktorları ziyaret edeceğini belirleme yetkisini içerir.
 3. Din ve Ahlaki Eğitim: Velayet hakkı aynı zamanda çocuğun dini ve ahlaki eğitimini de kapsar. Çocuğun hangi dini inançları benimseyeceği ve nasıl ahlaki değerler hakkında eğitim göreceği konusunda karar verme yetkisi velayeti olan ebeveyne aittir.
 4. İkametgah: Velayet hakkı, çocuğun nerede yaşayacağına dair karar verme yetkisini de içerir.
 5. Mal Varlığı Yönetimi: Çocuğun mal varlığı bulunması durumunda, velayeti olan ebeveynin çocuğun mal varlığını yönetme ve koruma sorumluluğu vardır.

Bu haklar, çocuğun en iyi çıkarları doğrultusunda kullanılmalıdır. Ebeveynlerin çocuklarına karşı olan bu sorumlulukları yerine getirme biçimleri ve yetenekleri, velayetin hangi ebeveyn tarafından alacağına dair mahkeme kararlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Her durumda, çocuğun en iyi çıkarları esas alınır.

Velayet Altındaki Çocuk Nasıl Temsil Edilir?

Velayet altındaki çocuğun temsili, Türk Medeni Kanunu’na göre velayet hakkına sahip olan ebeveyn tarafından gerçekleştirilir. Ebeveyn, çocuğun hukuki işlemlerini yürütür ve çocuğun hukuki çıkarlarını koruma altına alır.

Çocuğun temsili, genelde onun adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya davaya yanıt vermek, mülkiyet haklarını idare etmek gibi durumları içerir. Ancak, temsil hakkı çocuğun çıkarlarını koruma yükümlülüğüyle sınırlıdır. Bu, ebeveynin çocuğun çıkarlarına aykırı bir şekilde hareket etmeyeceği anlamına gelir.

Örneğin, çocuğun mal varlığı bulunması durumunda, velayeti olan ebeveyn çocuğun mal varlığını yönetme ve koruma sorumluluğuna sahiptir. Ancak, çocuğun çıkarlarına zarar verebilecek büyük miktarda mal varlığının satışı veya benzeri bir işlem gerçekleştirilmesi gerektiğinde, mahkemenin onayı gereklidir.

Ayrıca, çocuğun yaşı ve olgunluğu da dikkate alınır. Yani çocuk bir dereceye kadar kendisini temsil etme kapasitesine sahip olabilir.

Velayetin Kaldırılması Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Genel olarak, velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi durumunda çocuğun üstün çıkarlarının tehlikeye gireceğinin kanıtlanması gerekmektedir. İşte velayetin kaldırılması için bazı olası sebepler:

 1. İhmal veya İstismar: Eğer velayeti olan ebeveyn, çocuğun fiziksel, duygusal veya cinsel istismarına yol açarsa veya çocuğu ihmal ederse, velayet hakkı kaldırılabilir.
 2. Maddi Yetersizlik: Eğer velayeti olan ebeveyn, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli maddi kaynaklara sahip değilse ve bu durum çocuğun refahını ciddi şekilde etkiliyorsa, velayet hakkı kaldırılabilir.
 3. Ebeveynin Fiziksel veya Psikolojik Durumu: Ebeveynin çocuğun bakımını sağlamak için gerekli fiziksel veya psikolojik yeteneklere sahip olmaması, velayetin kaldırılması için bir sebep olabilir.
 4. Çocuğun Söz Hakkı: Türk hukukunda, Çocuğun kendisi, velayetin kaldırılması veya değiştirilmesini içeren bir davada kendisi söz hakkına sahiptir. Velayet altında bulunan çocuğun beyanına itibar edilebilmesi için belirli bir yaşın üzerinde olması gerekir.
 5. Velayet Görevinin İhlali: Eğer ebeveyn, velayet görevlerini gerektiği gibi yerine getirmiyor veya çocuğun çıkarlarını ihlal ediyorsa, velayeti kaldırılabilir.

Velayetin kaldırılması veya değiştirilmesi, mahkeme kararı ile gerçekleşir. Mahkeme, tüm durumları göz önünde bulundurarak çocuğun üstün yararını esas alır. Bu tür bir durumla karşı karşıya kalındığında, bir hukuk uzmanına başvurmanız genellikle en iyi yaklaşımdır.

Velayetin Değiştirilmesinin Sonuçları Nelerdir?

Velayetin değiştirilmesinin çeşitli sonuçları olabilir ve bu sonuçlar hem çocuk hem de ebeveynler için önemlidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, velayetin değiştirilmesi genellikle çocuğun en iyi çıkarlarına hizmet etmek için yapılır. İşte velayetin değiştirilmesinin olası sonuçları:

 1. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Velayetin değiştirilmesi genellikle çocuğun yaşam tarzında önemli değişikliklere yol açar. Bu, çocuğun nerede yaşadığı, hangi okula gittiği, hangi ebeveynle daha fazla zaman geçirdiği gibi konuları içerebilir.
 2. Çocuk-Ebeveyn İlişkileri: Velayetin değiştirilmesi, çocuğun her iki ebeveynle olan ilişkisini de etkileyebilir. Velayeti alınan ebeveynle olan ilişki zayıflayabilir veya daha karmaşık hale gelebilir.
 3. Mal Varlığı Yönetimi: Eğer çocuğun mal varlığı varsa, velayetin değiştirilmesi, mal varlığını yönetme sorumluluğunun da yeni ebeveyne geçmesi anlamına gelir.
 4. Ebeveynin Sorumlulukları: Velayeti yeni alan ebeveyn, çocuğun bakımı, eğitimi, sağlıkla ilgili kararları ve genel refahı için artık sorumluluk taşır.
 5. Ebeveynin Hakları: Aynı şekilde, velayeti yeni alan ebeveyn, çocuğun eğitimi, sağlığı ve genel yaşam tarzı hakkında karar verme hakkına sahip olur.

Bu nedenlerle, velayet değişikliği kararları ciddiye alınmalı ve çocuğun en iyi çıkarları gözetilmelidir. Bu tür kararlar alınırken bir hukuk uzmanına danışmak genellikle en iyi yaklaşımdır.

Velayet Davasında Çocuğun Yaşı

Türk Medeni Kanunu’na göre velayet davalarında çocuğun yaşına göre uygulanan genel prensipler şunlardır:

0-3 yaş aralığı:

Bu yaş aralığındaki çocukların ihtiyaçları genellikle daha spesifiktir ve genellikle annelerine daha fazla bağımlıdırlar. Bu nedenle, genellikle (ancak her zaman değil) çocuğun annesiyle kalmasına karar verilir, özellikle de anne çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdaysa. Ancak her durumda çocuğun çıkarları esas alınır.

3-7 yaş aralığı:

Bu yaş aralığındaki çocuklar hala duygusal ve fiziksel bakımda önemli ölçüde ebeveynlerine bağımlıdırlar. Ancak, hangi ebeveynin çocuğun bakımını üstlenmesinin çocuğun çıkarlarına en uygun olacağına karar verilirken, çocuğun her iki ebeveynle de ilişkisi, ebeveynlerin çocuğun bakımını sağlama yeteneği ve diğer etkenler dikkate alınır.

6-12 yaş aralığı:

Bu yaş grubundaki çocuklar, hangi ebeveynle yaşamak istediklerine dair bir tercih belirtmeye başlayabilirler. Ancak, çocuğun bu tercihi yasal olarak bağlayıcı değildir ve mahkeme, çocuğun çıkarlarını gözetmek için hangi ebeveynin velayetini alacağına karar verir.

12 yaş ve üzeri:

12 yaşından itibaren, çocuğun kendi tercihi velayet kararında daha fazla rol oynamaya başlar. Ancak, yine de çocuğun tercihi kesin değildir ve mahkeme nihai kararı verirken çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir. Çocuğun tercihi, mahkeme tarafından bir rehber olarak kullanılır, ancak nihai kararı belirlemez.

Bu prensipler, her durumda geçerli olan katı kurallar değildir ve mahkeme her bir velayet davasını bireysel olarak değerlendirir. Her durumda, çocuğun en iyi çıkarları esas alınır. Bu nedenle, her velayet davası birbirinden farklı olabilir ve çocuğun yaşı, çocuğun ve ebeveynlerin özel durumları ve diğer birçok faktör mahkemenin nihai kararını etkileyebilir.

Velayet Sahibi Olmayan Eşin Giderlere Katlanma Zorunluluğu

Türkiye’deki hukuk sistemi, çocukların maddi bakımının, hem velayeti olan hem de olmayan ebeveyn tarafından karşılanmasını öngörür. Bu, çocuğun ihtiyaçlarının her iki ebeveyn tarafından ortaklaşa karşılanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Velayeti elinde bulundurmayan ebeveyn, çocuğun bakımına maddi olarak katkıda bulunmakla yükümlüdür. Bu “iştirak nafakası” olarak bilinir ve halk arasında çocuk nafakası olarak adlandırılır.

İştirak nafakası, çocuğun yaşam standardını koruma ve çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılama amacı taşır. Bu ihtiyaçlar genellikle barınma, gıda, sağlık hizmetleri ve eğitim giderlerini içerir.

Nafaka miktarı, genellikle çocuğun yaşına, sağlık durumuna, eğitim ihtiyaçlarına ve her iki ebeveynin maddi durumuna göre belirlenir. Mahkeme, bu faktörleri göz önünde bulundurarak adil bir iştirak nafakası miktarı belirler.

Önemli olan şu ki, velayet hakkı olmayan ebeveynin çocukla düzenli olarak görüşme hakkı, nafaka ödeme yükümlülüğünden bağımsızdır. Yani, nafaka ödeme yükümlülüğü, ebeveynin çocukla kişisel ilişkisini etkilemez veya sınırlamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir