Mirasçılık belgesinin iptali, mirasçılar arasında ya da üçüncü kişilerle olan uyuşmazlıklarda gündeme gelebilir. Türkiye’deki hukuki süreçleri temel alarak mirasçılık belgesinin iptali talebinde bulunma sürecini açıklayayım:

 1. Mirasçılık Belgesinin Alınması: Öncelikle, bir kişi vefat ettiğinde, mirasçıların tespiti için sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılık belgesi alınır. Bu belge, vefat eden kişinin mirasçılarını ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir.
 2. İptal Talebinin Gerekçesi: Mirasçılık belgesinin iptali talebinde bulunabilmek için geçerli bir gerekçenin olması gerekir. Örneğin, belgenin yanlış bilgiler içermesi, mirasçının gerçekte mirasçı olmadığının sonradan anlaşılması, mirasçıların paylarının yanlış hesaplanması gibi durumlar bu gerekçeler arasında yer alabilir.
 3. Dava Açma: Mirasçılık belgesinin iptali için sulh hukuk mahkemesine dava açmak gerekmektedir. Dava, belgenin düzenlendiği mahkemede ya da miras bırakanın son ikametgâhının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılabilir.
 4. Delillerin Sunulması: Davacı, iddiasını kanıtlamak için delillerini mahkemeye sunar. Bu deliller, tanık beyanları, resmi evraklar, bilirkişi raporları gibi kanıtlar olabilir.
 5. Mahkeme Kararı: Mahkeme, tarafları dinledikten ve delilleri değerlendirdikten sonra bir karar verir. Eğer mirasçılık belgesinde hata ya da yanıltıcı bilgiler olduğu tespit edilirse, mirasçılık belgesini iptal eder.
 6. Kararın İcrası: Mirasçılık belgesi iptal edildiğinde, bu karar ilgili resmi kurumlara (tapu sicil müdürlüğü, bankalar vb.) bildirilir. Böylece mirasçılık belgesine dayanarak yapılmış işlemlerin geçersizliği ilgili kurumlarca tespit edilir.

Bu süreçte bir avukattan destek almak, sürecin doğru ve hızlı işlemesi açısından faydalı olacaktır. Hukuki meselelerde her zaman profesyonel destek almak önemlidir.

Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunmanın Koşulları

“Mirasçılık Belgesi” talebinde bulunma, Türkiye’de mirasın paylaşılması ya da ölen bir kişinin ardından varislerin tespit edilmesi için gereklidir. Bu belge, bir kişinin ölümünden sonra mirasçıların kimler olduğunu ve mirasta ne kadar hak sahibi olduklarını gösteren bir belgedir.

Mirasçılık belgesi almak için bazı koşullar ve adımlar izlenmelidir:

 1. Başvuru Yeri: Başvuru, miras bırakan kişinin son ikametgâhının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine yapılır.
 2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Genellikle şu belgeler istenir:
  • T.C. kimlik numarası
  • Vefat eden kişinin ölüm belgesi
  • Varislerin nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Varsa vasiyetname örneği
  • Diğer belgeler (duruma göre mahkeme bazı ek belgeler talep edebilir)
 3. Dilekçe: Mirasçılık belgesi talebi için sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe sunulması gerekir. Bu dilekçede, ölen kişinin kimliği, ölüm tarihi, varisler ve varsa vasiyetname hakkında bilgi verilir.
 4. Durumun Araştırılması: Mahkeme, başvurunun ardından miras bırakan kişinin gerçekten öldüğünü ve belirtilen varislerin doğru olup olmadığını araştırır. Ayrıca varsa vasiyetname de dikkate alınır.
 5. Karar: Araştırma sonucunda mirasçılar tespit edilirse, sulh hukuk mahkemesi bir karar verir ve bu kararla mirasçılık belgesi düzenlenir.
 6. Belgenin Kullanılması: Mirasçılık belgesi, banka işlemleri, tapu işlemleri, araç devri ve benzeri işlemler için kullanılabilir.

Özetle, mirasçılık belgesi almak için ölen kişinin ölüm belgesi, varislerin kimlik bilgileri ve diğer gerekli belgelerle birlikte sulh hukuk mahkemesine başvurmak gerekmektedir. Fakat, spesifik bir duruma ya da şehre özgü detaylar için yerel mevzuat ve uygulamaları kontrol etmek ve gerektiğinde bir hukuk danışmanından yardım almak faydalı olabilir.

Mirasçılık belgesinin iptali, Türk Medeni Kanunu’nda ve İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak bu konunun detayları, karmaşık ve teknik olabilir. Aşağıda genel bir açıklama sunulmaktadır, ancak bu tür bir işlem için mutlaka bir avukata başvurmanız önerilir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl İptal Edilir? Davanın Koşulları Nelerdir?

 1. Mirasçılık Belgesi Nedir? Mirasçılık belgesi, bir kişinin ölümünden sonra onun mirasçısı olup olmadığını gösteren resmi bir belgedir. Mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir ve mirasçının, mirası üzerindeki hak ve yetkilerini kullanabilmesi için gerekli bir belgedir.
 2. Mirasçılık Belgesinin İptali:
  • Mirasçılık belgesinin iptali için dava açma hakkı, belgeye taraf olan ya da belgeden doğrudan doğruya hak ve menfaat elde eden herkese tanınmıştır.
  • İptal davasının açılabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Bunlar arasında, mirasçılık belgesinin hatalı bir şekilde verildiği, gerçek mirasçıların belgede yer almadığı ya da belgede yer alan kişilerin gerçekte mirasçı olmadığı gibi sebepler bulunmaktadır.
  • Mirasçılık belgesinin iptali için dava süresi, belgenin taraflarına tebliğ tarihinden itibaren 1 yıldır. Ancak bu süre, belgedeki hata ya da eksiklik taraflardan biri tarafından kasten gizlenmişse, gizleme eyleminin ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açılabilir.
 3. Davanın Açılması ve Süreci:
  • Davayı açma hakkı olan kişi, sulh hukuk mahkemesine başvurarak dava açar.
  • Davada, mirasçılık belgesindeki hatalı ya da eksik bilgilerin düzeltilmesi ya da belgenin tamamen iptal edilmesi istenebilir.
  • Mahkeme, tarafları dinledikten ve delilleri değerlendirdikten sonra bir karar verir. Bu karar, mirasçılık belgesinin düzeltilmesi ya da iptal edilmesi şeklinde olabilir.
 1. Davanın Sonuçları:
  • Eğer mahkeme, mirasçılık belgesindeki bilgilerin hatalı ya da eksik olduğuna karar verirse, belge düzeltilir veya iptal edilir. Bu kararın ardından, gerçek mirasçılar için yeni bir mirasçılık belgesi verilebilir.
  • Mirasçılık belgesinin iptali ya da düzeltilmesi, tarafların miras üzerindeki haklarını etkiler. Örneğin, mirasçılık belgesinde adı geçmeyen bir kişi, belgenin düzeltilmesi ya da iptalinin ardından mirasçı sıfatıyla mirasa hak iddia edebilir.
 2. Temyiz ve İstinaf:
  • Mahkemenin verdiği karara karşı, tarafların başvurabileceği temyiz ya da istinaf hakları bulunmaktadır. Bu haklar, dava sürecinin ve kararın özelliklerine bağlı olarak değişebilir.
  • Taraflar, temyiz ya da istinaf başvurusunda bulunarak, üst mahkemeye başvurabilirler. Bu başvuru, alt mahkemenin kararının yanlış olduğuna inanan tarafın, üst mahkemeden kararın gözden geçirilmesini talep etmesidir.
 3. İptal Sonrası Yapılması Gerekenler:
  • Mirasçılık belgesinin iptal edilmesi veya düzeltilmesi durumunda, yeni belgeyle miras işlemleri devam eder.
  • Eğer mirasçılık belgesi, bir kişinin mirasçı olmadığı gerekçesiyle iptal edildiyse, bu kişi mirastan men edilmiş olur ve mirasa ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.

Özetlemek gerekirse, mirasçılık belgesinin iptali, mirasçıların miras üzerindeki haklarını doğrudan etkileyen önemli bir hukuki süreçtir. Bu nedenle, bu tür bir dava açmayı düşünüyorsanız ya da mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin bir dava ile karşı karşıya kaldıysanız, konunun uzmanı bir avukattan yardım almanızda fayda vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir