Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir? Nasıl Yapılır?

Boşanma davalarında mal paylaşımı, boşanma sürecinde çiftlerin evlilikleri boyunca biriktirdikleri malvarlıklarının nasıl paylaşılacağını belirlemek için yapılan bir işlemdir. Mal paylaşımı, çiftlerin evliliklerinin sona ermesiyle birlikte, her birinin sahip olduğu malvarlığının nasıl bölüştürüleceğine karar verir.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği içinde edinilen mallar eşlerin mal ortaklığıdır. Dolayısıyla, boşanma sürecinde eşlerin evlilik süresince biriktirdikleri tüm malvarlıkları, paylaşıma tabi tutulur. Bu kapsamda, malların paylaşımında, eşlerin maddi katkıları, emeği, edinilme amacı ve süresi göz önünde bulundurulur.

Boşanmada mal paylaşımı, çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak gerçekleştirebilecekleri bir işlemdir. Anlaşmalı boşanmalarda, taraflar mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varır ve mahkeme bu anlaşmayı onaylar. Çekişmeli boşanmalarda ise, mal paylaşımı genellikle mahkeme tarafından belirlenir.

Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin sahip oldukları taşınmaz ve taşınır malların yanı sıra, banka hesapları, hisse senetleri, araçlar, mücevherler ve diğer tüm varlıkları da kapsar. Ancak, eşlerin kendi kişisel malları, miras yoluyla kazanılan mallar ve önceden edinilmiş mallar gibi özel durumlar da mal paylaşımından muaf tutulabilir.

Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin maddi durumlarına ve malvarlıklarına göre farklılık gösterir. Mahkeme, mal paylaşımı yaparken, eşlerin malvarlıklarının değerini, edinilme sürelerini, malvarlıklarının bölünebilirliğini ve malların kullanımı için geçerli olan şartları dikkate alır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Türk hukukuna göre, boşanma davalarında mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenir. Mal paylaşımı, çiftlerin evlilikleri boyunca biriktirdikleri malvarlıklarının nasıl bölüştürüleceğine karar verir. Türk hukukuna göre, mal paylaşımı, çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak gerçekleştirebileceği bir işlem olmakla birlikte, mahkeme tarafından belirlenebilir.

Boşanma davalarında mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’nun 181. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, eşlerin malvarlığı, evlilik birliği içinde edindikleri mallar ile önceden edindikleri mallardan doğan hakları kapsar. Bu kapsamda, mal paylaşımı, evlilik birliği içinde edinilen malların eşit olarak bölüştürülmesini amaçlar.

Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin evlilik süresince edindikleri taşınır ve taşınmaz malların yanı sıra, banka hesapları, hisse senetleri, araçlar, mücevherler ve diğer tüm varlıkları kapsar. Ancak, eşlerin kendi kişisel malları, miras yoluyla kazanılan mallar ve önceden edinilmiş mallar gibi özel durumlar da mal paylaşımından muaf tutulabilir.

Mal paylaşımı, çiftlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak gerçekleştirebileceği bir işlem olmakla birlikte, çekişmeli durumlarda mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, mal paylaşımı yaparken, eşlerin malvarlıklarının değerini, edinilme sürelerini, malvarlıklarının bölünebilirliğini ve malların kullanımı için geçerli olan şartları dikkate alır.

Boşanmada mal paylaşımı işleminde, eşlerin maddi durumlarına ve malvarlıklarına göre farklılık gösterir. Örneğin, eşlerin malvarlıkları arasında eşit bir paylaşım yapılabilir. Ancak, eşlerin malvarlıkları arasında farklılık varsa, mahkeme eşlerin maddi durumlarını ve evlilik sürelerini dikkate alarak adil bir paylaşım yapar.

Mal paylaşımı, boşanma sürecinde çiftlerin en zorlu konularından biridir. Bu nedenle, birçok çift, mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varmak için boşanma avukatlarından yardım alır. Boşanma avukatları, çiftlerin haklarını korumak, mal paylaşımı işlemini mümkün olduğunca adil bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, avukatlar, müvekkillerinin malvarlıklarını ve haklarını korumak için gerekli tüm yasal adımları atarlar.

Boşanma davalarında mal paylaşımı işlemi, çiftlerin anlaşması durumunda daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir. Ancak, anlaşma sağlanamazsa, mahkeme mal paylaşımı konusunda karar verir. Mahkeme, eşlerin malvarlıklarını, maddi durumlarını ve evlilik sürelerini dikkate alarak adil bir paylaşım yapar.

Boşanmada mal paylaşımı, çiftlerin evlilik süreçleri boyunca edindikleri tüm malvarlıklarını kapsar. Bu nedenle, mal paylaşımı işlemi oldukça karmaşık olabilir. Özellikle, çiftlerin malvarlıkları arasında büyük farklılıklar varsa, mal paylaşımı işlemi daha zorlu hale gelebilir.

Boşanma avukatları, müvekkillerine boşanma sürecindeki tüm adımlarda yardımcı olabilirler. Mal paylaşımı konusunda da, avukatlar müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli adımları atarlar. Ayrıca, avukatlar, müvekkillerinin malvarlıklarının değerini belirlemek ve doğru bir paylaşım yapmak için gerekli tüm bilgileri toplarlar.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi (Zamanaşımı)

Boşanmada mal paylaşımı davasının açılması, 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır. Zamanaşımı, davacının haklarını kullanmak için belirli bir süre içinde dava açması gerektiğini belirleyen yasal bir kavramdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davasından sonra mal paylaşımı davası açılabilmesi için, davanın kesinleşmesinden 10  yıl içinde dava açılması gerekir. Bu süre, çiftlerin boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Yani, boşanma davası kesinleştikten sonra on yıl içinde mal paylaşımı davası açılması gerekmektedir. Bu süre içinde mal paylaşımı davası açılmazsa, dava zamanaşımına uğrar ve açılamaz hale gelir.

Ancak, mal paylaşımı davası, tarafların karşılıklı anlaşması ile de yapılabileceği için, tarafların anlaşmaları durumunda zamanaşımı süresi önemli değildir. Yani, taraflar anlaşarak mal paylaşımını gerçekleştirebilirler.

Boşanmada mal paylaşımı davası açma süresi konusunda bazı özel durumlar da söz konusudur. Örneğin, bir eşin diğer eşin malvarlığından haberi yoksa veya diğer eş malvarlığı konusunda aldatıcı davranışlarda bulunmuşsa, bu durumlar zamanaşımı süresini değişebilir.

Mal paylaşımı davası açma süresi konusu, boşanma sürecinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, birçok çift, mal paylaşımı davası açma süresi konusunda boşanma avukatlarından yardım alır. Boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli adımları atarlar ve davanın açılması için gerekli süreyi takip ederler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar arasında mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlandığında, mahkeme bu anlaşmayı onaylar. Anlaşmalı boşanmalarda, mal paylaşımı konusunda tarafların anlaşması, davada zaman ve para tasarrufu sağlar.

Anlaşmalı boşanma davalarında, mal paylaşımı konusunda tarafların anlaşması için öncelikle tarafların malvarlıklarının tam olarak belirlenmesi gereklidir. Taraflar, evlilik süreleri boyunca biriktirdikleri tüm malvarlıklarını ve borçlarını bir listeye dahil ederler. Bu listede, taşınır ve taşınmaz mallar, araçlar, banka hesapları, yatırımlar, hisse senetleri, mücevherler ve diğer tüm varlıklar yer alır. Ayrıca, tarafların borçları ve kredi kartı borçları gibi tüm finansal yükümlülükler de listeye eklenir.

Taraflar, malvarlıklarının değerlerini de belirlemelidir. Malvarlıklarının değeri, özellikle taşınmaz malların değeri belirlerken, gayrimenkul değerleme uzmanlarına başvurularak belirlenebilir.

Mal paylaşımı konusunda tarafların anlaşması için belirli bir plan yapılmalıdır. Bu plan, tarafların malvarlıklarının nasıl bölüştürüleceğini belirler. Taraflar, mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlayabilirlerse, mahkeme bu anlaşmayı onaylar ve kararlaştırılan mal paylaşımı planına uygun olarak işlem yapılır.

Mal paylaşımı planı, çiftlerin malvarlıklarının hangi oranda bölüştürüleceğini belirler. Malvarlıklarının bölüştürülmesi, eşit olarak yapılabilir ya da eşlerin maddi katkılarına göre belirlenebilir. Örneğin, bir eş, evlilik süresi boyunca daha fazla maddi katkıda bulunmuşsa, mal paylaşımı planında bu durum göz önünde bulundurulabilir.Bunun için eşler sözleşme tanzim etmek zorundadır.Aksi halde edinilmiş mallara katılma rejimine tabi tutulurlar.

Mal paylaşımı planında, taşınmaz ve taşınır malların yanı sıra, banka hesapları, hisse senetleri, araçlar, mücevherler ve diğer tüm varlıklar da kapsanır. Ancak, eşlerin kendi kişisel malları, miras yoluyla kazanılan mallar ve önceden edinilmiş mallar gibi özel durumlar mal paylaşımından muaf tutulabilir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Zina veya aldattığına dair somut delilleri olan bir tarafın, diğer tarafa karşı boşanma davası açması durumunda, Türk Medeni Kanunu’na göre mal paylaşımı farklı bir şekilde yapılır.

Boşanmada zina (aldatma) nedeniyle açılan davada mal paylaşımı, genellikle boşanma nedeni olan zinanın diğer tarafa olan maddi zararına dayalı olarak yapılır. Bu nedenle, mahkeme tarafından, zina yapan eşin diğer tarafa daha fazla mal vermesine karar verilebilir.

Mal paylaşımı davasında zina nedeniyle diğer tarafa eşitliği bozacak şekilde daha fazla mal vermesi kararlaştırıldığı durumlarda, malların paylaşım oranı zinanın diğer tarafa verdiği maddi zararın tespit edilmesine bağlıdır. Maddi zarar, eşlerin malvarlıklarının bölüşümü sırasında, zina yapan eşin diğer tarafa bırakması gereken malvarlığı değerini etkileyecektir.

Zina nedeniyle boşanmada mal paylaşımı işlemi, çiftlerin evlilik süresince edindikleri tüm malvarlıklarını kapsar. Bu nedenle, zina yapan eşin diğer eşe nazaran ortak mallarda daha az söz hakkı olacaktır. Eşinizin zina yaptığından eminseniz evlilik birliği içerisinde bulunan ortak mallardan eşit paylaşım usulü değil daha fazla bir pay alacağınızı unutmayın.

Boşanmada zina nedeniyle mal paylaşımı davası açma süresi, diğer boşanma davalarında olduğu gibi on yıldır. Ancak, birçok durumda, mal paylaşımı davası, boşanma davası sırasında açılır ve aynı anda sürdürülür.

Sonuç olarak, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açılması durumunda, mal paylaşımı genellikle, zina yapan eşin diğer tarafa daha fazla ortak mal bırakması şeklinde yapılır. Maddi zarar, çiftlerin malvarlıklarının bölüşümü sırasında tespit edilir ve malların paylaşım oranları bu zararın tespitine göre belirlenir. Mal paylaşımı davası açma süresi diğer boşanma davalarında olduğu gibi on yıldır.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanma davalarında mal paylaşımı konusu oldukça önemlidir. Ancak, Türk Medeni Kanunu’na göre, tüm malların boşanma sırasında paylaşılması zorunlu değildir. Bazı özel durumlarda, çiftlerin bazı malları paylaşım dışı tutma hakları vardır.

Öncelikle, boşanma davası açılmadan önce edinilen mallar, çiftler arasında paylaşılmaz. Yani, boşanma davası sırasında her eşin kendi kişisel malları, miras yoluyla elde edilen mallar ve önceden edinilmiş malları paylaşıma dahil edilmez.

Bununla birlikte, boşanma sırasında paylaşılmayacak diğer mallar, şunları içerebilir:

 1. Şahsi kullanıma tesis edilmiş mallar: Eşlerin şahsi kullanımında bulunan özel eşyalar.
 2. Geçici mallar: Geçici mallar, örneğin bir eşin kirada oturduğu ev ya da bir araba gibi, boşanma sırasında paylaşım dışı tutulabilir.
 3. Özelleştirilmiş mallar: Bazı mallar, özellikle bir eşin mesleki olarak kullandığı özelleştirilmiş mallar, paylaşıma dahil edilmeyebilir. Örneğin, bir hekimin kullandığı tıbbi cihazlar ya da bir işletmenin mal varlığı gibi mallar, paylaşım dışı tutulabilir.
 4. Evlilikten önce edinilmiş mallar: Eşlerin resmi nikah günü öncesinde edinmiş oldukları mallardır.
 5. Miras malları: Miras yoluyla elde edilen mallar, ölen kişinin mirasçılarına aittir ve paylaşıma dahil edilmez.

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kimin Olur?

Türk Medeni Kanunu’na göre, evliyken alınan bir evin boşanma sonrası kime kalacağı, çiftlerin evlilik rejimine göre farklılık gösterir. Türkiye’de evlilik rejimleri iki türdür: mal ayrılığı ve mal ortaklığı.

 1. Mal Ayrılığı Rejimi: Mal ayrılığı rejiminde, evlilik süresince edinilen malların tamamı, eşlerin ayrı ayrı mal varlıklarını oluşturur. Bu nedenle, evlilik sırasında alınan bir ev, mal ayrılığı rejimiyle evlenen bir çiftin evlilik sonrasında da kendi mal varlıklarına ait kalır. Boşanma sonrası, ev mal sahibi eşin malı olarak kalır.
 2. Mal Ortaklığı Rejimi: Mal ortaklığı rejiminde, evlilik sırasında edinilen tüm mallar eşlerin mal ortaklığına girer. Bu nedenle, evlilik sırasında alınan bir ev, mal ortaklığı rejimiyle evlenen bir çiftin mal ortaklığına girer. Boşanma sonrası, mal ortaklığı tüm malların yarı yarıya paylaşılmasını gerektirir. Bu nedenle, ev boşanma sonrasında çiftler arasında paylaşıma tabi tutulur. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, mahkeme tarafından paylaşım yapılır.

Ancak, evlilik sırasında edinilen bir evin kısmen veya tamamen ödemesi, evi satın alan eşin kişisel mallarından yapıldıysa, bu durumda evlilik rejimi ne olursa olsun, evi satın alan eşin kişisel malı olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, evlilik sırasında alınan evin boşanma sonrası kimin olacağı, evlilik rejimine göre farklılık gösterir. Mal ayrılığı rejimiyle evlenen bir çiftte, ev boşanma sonrası mal sahibi eşin malı olarak kalırken, mal ortaklığı rejimiyle evlenen bir çiftte, ev mal ortaklığına girer ve boşanma sonrası taraflar arasında paylaşıma tabi tutulur.

01.01.2002 Sonrası Evliliklerde Mal Paylaşımı

01.01.2002 tarihinden itibaren evlenen çiftler, Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, evlilik sırasında edindikleri tüm malların mal ortaklığına girdiği kanuni mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabi olurlar. Bu nedenle, 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen çiftlerin mal paylaşımı davaları, edinilmiş mallara katılma rejimine göre yapılır.

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik süresince edinilen malların tümünün eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngören bir mal rejimidir. Bu rejime göre, evlilik sırasında edinilen mallar ve bu malların değerindeki artışlar, eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Ancak, evlilik sırasında eşlerin kendi özel malları ve önceden edindikleri mallar, paylaşıma dahil edilmez.

 • Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mallar, evlilik süresince eşlerin birlikte edindiği mallardır. Bu mallar, şunları içerebilir:

 • Gayrimenkuller, arsa ve binalar
 • Araçlar, tekne, motosiklet, bisiklet ve diğer taşınabilir araçlar
 • Nakit para, yatırımlar ve hisse senetleri gibi finansal varlıklar
 • Şirket hisseleri ve işletmeler
 • Mücevherler, sanat eserleri ve antikalar
 • Kiralanan mülkler ve kiralama gelirleri

 

 • Edinilmiş Malların Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Edinilmiş malların paylaşımı, evlilik sona erdikten sonra açılan mal paylaşımı davası ile gerçekleştirilir. Bu davada, eşlerin edinilmiş mallarının tam listesi hazırlanır ve her bir malın değeri belirlenir. Ardından, edinilmiş malların toplam değeri, eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Ancak, eşlerin kendi özel malları ve önceden edindikleri mallar paylaşıma dahil edilmez.

Mal paylaşımı davasında, eşler arasında anlaşma sağlanamazsa, mahkeme tarafından paylaşım yapılır. Mahkeme, paylaşımı yaparken eşlerin maddi katkılarını, evlilik boyunca yaptıkları hizmetleri, evlilik süresince edinilen malların ne kadarını kullanmış olduklarını ve diğer faktörleri dikkate alır.

Sonuç olarak, 01.01.2002 tarihinden itibaren evlenen çiftlerin mal paylaşımı davaları, edinilmiş mallara katılma rejimi esas alınarak yapılır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik süresince edinilen malların tümünün eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngören bir mal rejimidir. Ancak, eşlerin kendi özel malları ve önceden edindikleri mallar, paylaşıma dahil edilmez.

Mal paylaşımı davasında, eşlerin edinilmiş mallarının tam listesi hazırlanır ve her bir malın değeri belirlenir. Ardından, edinilmiş malların toplam değeri, eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Eşlerin maddi katkıları, evlilik boyunca yaptıkları hizmetler, edinilmiş malların ne kadarını kullanmış oldukları ve diğer faktörler dikkate alınarak paylaşım yapılır.

Ancak, evlilik sırasında edinilen malların mal paylaşımı davalarında, malların değerleri tespit edilirken, malvarlıklarının paylaşımı yapılırken ve talepler belirlenirken, çiftler arasında uzlaşma sağlanması önemlidir. Uzlaşma sağlanamaması halinde, mahkeme süreci daha uzun sürebilir ve tarafların maddi ve manevi açıdan zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde çiftlerin bir avukatla çalışması ve uzlaşma yollarını aramaları önerilir.

Sonuç olarak, 01.01.2002 tarihinden itibaren evlenen çiftler, evlilik süresince edinilen tüm malların mal ortaklığına girdiği kanuni mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabi olurlar. Edinilmiş malların paylaşımı, evlilik sona erdikten sonra açılan mal paylaşımı davası ile gerçekleştirilir ve eşler arasında uzlaşma sağlanması önemlidir.

Mal (Paylaşımı) Rejimi Sözleşmesinin İçeriği Nedir?

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce çiftlerin mal paylaşımı konusunda kararlarını belirledikleri sözleşmedir. Bu sözleşme, çiftlerin evlilik sürecinde edinecekleri malların nasıl paylaşılacağına dair hükümler içerir.

Mal rejimi sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 202. maddesi uyarınca, noter huzurunda düzenlenir ve tarafların imzaları noter tarafından tasdik edilir. Sözleşmede, aşağıdaki konular ele alınır:

 1. Mal Rejimi: Mal rejimi sözleşmesinde, çiftlerin evlilik sırasında hangi mal rejimini benimseyecekleri belirtilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, mal rejimleri mal ayrılığı, edinilmiş mallara katılma ve mal ortaklığıdır. Sözleşmede, çiftlerin hangi mal rejimini tercih ettikleri ve evlilik süresince edinecekleri malların nasıl paylaşılacağına dair hükümler yer alır.
 2. Malların Belirlenmesi: Mal rejimi sözleşmesinde, çiftlerin evlilik sırasında edinebilecekleri malların tam listesi hazırlanır. Bu listede, taşınır ve taşınmaz mallar, araçlar, banka hesapları, yatırımlar, hisse senetleri, mücevherler ve diğer tüm varlıklar yer alır.
 3. Malların Paylaşımı: Sözleşmede, çiftlerin edinecekleri malların paylaşımı da belirtilir. Mallar, eşit olarak bölüştürülebilir veya eşlerin maddi katkılarına göre belirlenebilir.
 4. Tazminat Talepleri: Mal rejimi sözleşmesinde, tarafların birbirlerine karşı tazminat taleplerinde bulunabileceği durumlar da belirtilir. Örneğin, bir eşin, diğer eşin malvarlığını haksız yere azalttığı iddiasıyla tazminat talep etmesi mümkündür.
 5. Sonuçta Olacak Durum: Mal rejimi sözleşmesi, evlilik sona erdiğinde ne olacağına dair hükümler içerir. Sözleşmede, boşanma durumunda mal paylaşımının nasıl yapılacağı ve hangi malların kimin adına geçeceği gibi detaylar belirtilir.

Mal rejimi sözleşmesi, evlilik sırasında çiftlerin mal paylaşımı konusunda kararlarını belirledikleri önemli bir sözleşmedir. Bu sözleşme, evlilik sırasında edinilecek malların nasıl paylaşılacağına dair açık bir anlaşma sağlanmasını sağlar. Ayrıca, mal rejimi sözleşmesi, çiftlerin boşanma durumunda karşılaşacakları zorlukların da önüne geçer.

Mal rejimi sözleşmesi, çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri riskleri ortadan kaldırır. Örneğin, bir eşin işletme sahibi olduğu bir dönemde diğer eşin malvarlığının korunması gerekiyorsa, mal rejimi sözleşmesi bu konuda çözüm sunar. Ayrıca, mal rejimi sözleşmesi, bir eşin maddi katkısının diğer eşten daha fazla olduğu durumlarda, malların paylaşımında adil bir çözüm sunar.

Mal rejimi sözleşmesi, evlilik öncesi hazırlanması gereken bir sözleşmedir. Ancak, evlilik süresince de mal rejimi sözleşmesinde değişiklik yapmak mümkündür. Bu durumda, tarafların yeniden noter huzurunda bir sözleşme imzalamaları gerekir.

Sonuç olarak, mal rejimi sözleşmesi, çiftlerin evlilik sürecinde edinecekleri malların nasıl paylaşılacağına dair açık bir anlaşma sağlar. Bu sözleşme, çiftlerin mal paylaşımı konusunda birbirleriyle anlaşamayacakları durumlarda, uygulanacak hükümleri önceden belirler. Mal rejimi sözleşmesi, çiftlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri riskleri azaltır ve boşanma durumunda adil bir paylaşım yapılmasını sağlar.

Mal Rejimi Sözleşmesini Kimler İmzalayabilir?

Mal rejimi sözleşmesini imzalayacak olanlar, evlenecek olan çiftlerdir. Her iki tarafın da 18 yaşını doldurmuş olması ve evlenme ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, sözleşmenin geçerli olması için noter huzurunda düzenlenmesi ve tarafların imzalarının noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli

Mal rejimi sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 202. maddesi uyarınca, noter huzurunda düzenlenir ve tarafların imzaları noter tarafından tasdik edilir. Bu sözleşme noter tarafından düzenlenirken, tarafların birlikte ya da ayrı ayrı notere gitmeleri gerekir. Sözleşme içeriği, tarafların karşılıklı olarak anlaşmalarına ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olması gerekmektedir. Mal rejimi sözleşmesi, her iki tarafın da sözleşme hükümlerine uyacağına dair taahhütlerinin yer aldığı bir sözleşmedir. Bu nedenle, sözleşmenin noter huzurunda düzenlenmesi ve imzalanması, sözleşmenin geçerliliği açısından büyük önem taşır.

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali

Mal rejimi sözleşmesi, tarafların evlilik sırasında edinecekleri malların nasıl paylaşılacağına dair önemli bir sözleşmedir. Ancak, bazı durumlarda mal rejimi sözleşmesinin iptal edilmesi gerekebilir. Mal rejimi sözleşmesinin iptali için aşağıdaki durumlardan birinin varlığı gerekmektedir:

 1. Tarafların Ayrılmadan Önceki Halleri: Mal rejimi sözleşmesinin düzenlendiği sırada tarafların ayrılmadan önceki halleri, sözleşmenin iptali için gerekli bir neden olabilir. Örneğin, bir tarafın diğer tarafı aldatması veya baskı altında sözleşmeyi imzalaması gibi durumlar, sözleşmenin iptal edilmesine neden olabilir.
 2. Sözleşmenin Hukuka Aykırı Olması: Mal rejimi sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu hükümlerine aykırı olmamalıdır. Eğer sözleşme hükümleri, kanun hükümlerine aykırı ise, sözleşmenin iptal edilmesi gerekebilir.
 3. Tarafların Durumu Değiştiğinde: Mal rejimi sözleşmesinin iptal edilebilmesi için, tarafların durumunun değişmiş olması gerekmektedir. Örneğin, taraflardan birinin iflas etmesi veya ağır bir hastalığa yakalanması gibi durumlar, sözleşmenin iptal edilmesi için neden teşkil edebilir.

Mal rejimi sözleşmesinin iptali için, yargı mercilerine başvurmak gerekmektedir. İptal davası, sözleşmenin düzenlendiği noterde açılabilir veya yerleşim yerindeki mahkemeye başvurulabilir. Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda, taraflar evlilik sırasında edindikleri malların paylaşımı için yeniden mahkemeye başvurabilirler.

Mal Rejimi Türleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mal rejimleri üç ana başlık altında incelenebilir:

 1. Yasal Mal Rejimi: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik bir mal rejimi sözleşmesi yapılmamışsa, taraflar yasal mal rejimi altında evlenirler. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejimde, evlilik süresince edinilen mallar eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Ancak, eşlerin kişisel malları ayrıdır ve boşanma durumunda, kişisel malların paylaşımı yapılmaz.
 2. Mal Ayrılığı Rejimi: Mal ayrılığı rejimi, tarafların evlilik sırasında edinecekleri malların tamamının ayrı ayrı kalacağı şekilde düzenlenir. Bu rejimde, eşler kendi mallarının sahibi olarak kalır ve evlilik süresince edindikleri malların tamamı sadece kendi adlarına kaydedilir.
 3. Paylaşım Ortaklığı Rejimi: Paylaşım ortaklığı rejimi, edinilmiş malların taraflar arasında eşit olarak paylaşılacağı bir rejimdir. Bu rejimde, eşler evlilik süresince edindikleri malların tamamına ortak sahip olurlar ve mal paylaşımı boşanma durumunda gerçekleştirilir.

Mal rejimleri, evlilik öncesinde hazırlanan bir sözleşme ile değiştirilebilir. Ancak, mal rejimi sözleşmesi düzenlenirken, sözleşmenin Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olması ve noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Ayrıca, sözleşme yapmadan önce bir avukatla görüşmek önemlidir.

Edinilmiş Mallar Nedir?

Edinilmiş mallar, evlilik süresince veya evlilikten sonra eşlerin birlikte kazandığı mallardır. Bu mallar, eşlerin maddi katkıları veya emekleriyle kazanılan veya edinilen tüm taşınır ve taşınmaz malları kapsar. Bu nedenle, edinilmiş malların kapsamı oldukça geniştir ve araçlar, finansal varlıklar, gayrimenkuller, işletmeler ve hatta fikri mülkiyet hakları gibi birçok şeyi içerebilir.

Edinilmiş malların paylaşımı, mal rejimi sözleşmesine göre veya yasal mal rejimi altında gerçekleştirilir. Yasal mal rejimi altında, edinilmiş malların paylaşımı, eşler arasında eşit olarak yapılır. Mal rejimi sözleşmesi altında ise, eşlerin aralarında anlaşarak edinilmiş malların paylaşım şekli belirlenir.

Edinilmiş malların paylaşımı, boşanma davası sırasında yapılır. Mahkeme, tarafların beyanları ve delilleri doğrultusunda edinilmiş malları tespit eder ve değerlerini belirler. Daha sonra, edinilmiş malların paylaşımı yapılır. Bu paylaşım sırasında, eşlerin kişisel malları paylaşılmaz ve kendi sahipleri olarak kalırlar.

Edinilmiş malların tanımı ve paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılır.

Hangi Mallar Edinilmiş Mal Sayılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre, edinilmiş mallar, evlilik süresince veya evlilikten sonra eşlerin birlikte kazandığı mallardır. Bu malların tanımı, TMK’nın 219. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Edinilmiş mallar, şu şekillerde olabilir:

 1. Eşlerin ortaklaşa çalışarak kazandıkları gelirler,
 2. Eşlerin ortaklaşa satın aldıkları taşınır ve taşınmaz mallar,
 3. Eşlerin ortaklaşa geliştirdikleri işletmeler veya ticari faaliyetler sonucunda elde ettikleri kazançlar,
 4. Eşlerin ortaklaşa elde ettikleri finansal varlıklar, yatırımlar ve para birimleri,
 5. Eşlerin ortaklaşa ödedikleri primlerle edindikleri sosyal güvenlik hakları ve emeklilik hakları.

Öte yandan, kişisel mallar edinilmiş mal kapsamında değildir. Kişisel mallar, evlilik öncesi veya evlilik süresince elde edilen ve sadece bir eşe ait olan mallardır. Kişisel mallar arasında miras, bağış, hediyeler ve tazminatlar gibi kazanımlar da yer alır.

Edinilmiş malların tespiti, boşanma davası sırasında yapılır. Mahkeme, eşlerin beyanları ve delilleri doğrultusunda edinilmiş malları tespit eder ve değerlerini belirler. Daha sonra, edinilmiş malların paylaşımı yapılır.

Hangi Mallar Kişisel Mal Sayılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre, kişisel mallar evlilik süreci boyunca kazanılan mallardan farklı olarak, sadece bir eşe ait olan mallardır. Bu mallar, TMK’nın 220. maddesinde belirtilen hallerden biri veya birkaçı doğrultusunda elde edilebilir. Kişisel mallar aşağıdaki şekillerde olabilir:

 1. Evlilik öncesindeki mallar: Eşler, evlilik öncesinde elde ettikleri malların sahibi olarak kalırlar. Bu mallar, evlilik sırasında edinilen mallar gibi paylaşılmaz.
 2. Miras, bağış ve tazminat gibi özel kazanımlar: Eşler, miras yoluyla veya bağış yoluyla elde edilen malların sahibi olarak kalırlar. Ayrıca, bir eşin kişisel zararı sonucunda aldığı tazminat da kişisel mala dahildir.
 3. Bedensel özellikler ve nitelikler: Örneğin, bir eşin bedenindeki organlar, kişisel mal olarak kabul edilir.
 4. Manevi değerler: Eşlerin kişisel malları arasında, fikri mülkiyet hakları, sanat eserleri ve kişisel anılar gibi manevi değerleri olan mallar da yer alır.

Kişisel mallar, boşanma davası sırasında paylaşılmaz ve sadece ilgili eşin mülkiyetinde kalır. Ancak, evlilik sırasında kişisel malların diğer eşin de yararlandığı durumlarda, bu durum belirli bir değere sahipse mahkemece tazminat verilmesi kararlaştırılabilir.

Bir Malın Kime Ait Olduğunun İspatı Nasıl Olacaktır?

Bir malın kime ait olduğunun ispatı, boşanma davası sırasında önemli bir konudur. Taraflar, mal paylaşımı konusunda anlaşamazlarsa veya malların kime ait olduğu konusunda ihtilaf çıkarsa, ispat yükümlülüğü ortaya çıkar. İspat yükümlülüğü, ilgili tarafın, söz konusu malların kendisine ait olduğunu kanıtlamasını gerektirir.

Malın kime ait olduğunun ispatı, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

 1. Fatura ve benzeri belgeler: Malların sahibi, fatura, sözleşme, ödeme makbuzu veya teslimat belgesi gibi belgelerle mülkiyetini kanıtlayabilir.
 2. Şahit ifadeleri: Taraflar, malların kime ait olduğu konusunda şahitlerin ifadelerini sunabilirler. Şahitler, malların sahibi konusunda doğrudan bilgi sahibi oldukları için, mahkemede önemli bir rol oynarlar.
 3. Kayıtlar ve belgeler: Banka hesapları, tapu kayıtları, araç kayıtları ve diğer resmi kayıtlar gibi belgeler, malların sahibini gösteren önemli delillerdir.
 4. Diğer kanıtlar: Malların sahibi konusunda başka kanıtlar da sunulabilir. Örneğin, bir eşin başka bir eşin malını kullanması, malların satın alınma zamanı, kullanım sıklığı veya değeri gibi faktörler, malın sahibinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Malın kime ait olduğunun ispatı, tarafların sunduğu delillere ve mahkemenin incelemesine bağlıdır. Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek, malın kime ait olduğuna karar verir. Karar, tarafların mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda, mal paylaşımının nasıl yapılacağına dair önemli bir belirleyici faktördür.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir